https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot...2021Nov19P.pdf