https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot...2017Aug07P.pdf